Dé Sathairn, 20 Feabhra 2016
Saturday, 20 February 2016


Fáilte

A Chairde Uaisle go léir,


Cuirim fearadh na fáilte roimh uilig chuig Réalt Uladh i Leitir Ceanainn.  Baile stairiúil é príomhbhaile na condae, Leitir Ceanainn, a bhfuil cuid mhór áiteacha suimiúil  thart air. 


Tá spiorad maith Gaelach sa bhaile.  Tá an teanga Ghaeilge labhartha go forleathan agus tá bród, meas agus misneach ag na daoine anois chun í a labhairt níos láidre ná riamh. 


’Sé aidhm Réalt Uladh nó deis a thabhairt do pháistí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha; muinín a thabhairt daofa í a labhairt; líofacht a fháil inár dteanga náisiúnta agus dul i ngleic le gnéithe áirithe de chultúr na nGael.


Tréaslaím le ’achan duine a dhéanann iarracht ár dteanga náisiúnta a labhairt.  Ní bheidh baol don Ghaeilge ar oileán na hÉireann má choinneann muid sin suas agus ar ndóigh, an dóigh is fearr leis an teanga agus an cultúr a thabhairt go dtí an chéad ghlúin eile nó í a labhairt agus í a fhoghlaim.  Tá sé tabhachta go bhfuil muid ag cur lenár dteanga agus ag cur lenár gcultúr, ár gceol agus ár ndúchas agus go bhfuil muid a cheiliúradh, a chaomhnú, agus a chur chun cinn. 


Mar a dúirt an Cairdinéal John Henry Newman uair amháin;

“Ní thiocfadh le duine rud ar bith a dhéanamh, dá bhfanfadh sé go dtí go mbeadh sé ábalta é a dhéanamh go maith, nach mbeadh duine ar bith ábalta locht a fháil ar an rud a rinne sé”.


Is cinnte go dtiocfaidh an ráiteas seo a rá faoi na h-iomaitheoirí a chuireas aoibhneas agus lúcháir orainn ag Réalt Uladh. Glacann siad an seans agus níonn siad a seacht ndícheall. Cuirim fáilte mhór chroíúil roimpu, mar gan iad ní bheadh Réalt Uladh ar bith againn.


Buíochas speisialta díobh a rinne urraíochta ar na coirn agus d’ár urraithe, Foras na Gaeilge, Óige na Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta.


Buíochas fosta de thuismitheoirí,  múinteoirí, ceannairí, moltóirí, laitheoirí agus maoir.  Buíochas fosta de Phól Ó hAnnagáin (Uachtaran ITLC) a chuireann an áit ar fáil; Damien Blake (Dearadh Gréasáin); RTÉ Raidió na Gaeltachta; Grianghrafadóirí; Nuachtáin agus Siobhán Ó Bradaigh ó Cúla 4 a chuireann earra ar fáil fá choinne na paistí.  D’achan duine a chuideann ar dhóigh amháin nó ar dhóigh eile ar an lá, “Go raibh míle maith agaibh”. 

Guím gach rath oraibh go léir agus ar bhur saothar.


Tá súil agam go mbainfidh sibh sásamh, sult agus spraoi as ’achan bhomaite de Réalt Uladh.  Sin an comhartha is fearr gur éirigh le Réalt Uladh.  


Caitlín Conluain

Stiúrthóir Réalt Uladh


Welcome to our website

A Chairde Uaisle go léir,


I would like to welcome you all to Réalt Uladh, here in Letterkenny.  Letterkenny, which is a very historical town, is the main town in County Donegal and is surrounded by many interesting places.


There is a great spirit of Irishness in Letterkenny; the Irish language is spoken extensively and, the people here have pride, respect and the courage to speak the language stronger than ever.


The aims of Réalt Uladh are to provide children with the opportunity to improve their spoken Irish; give them the confidence to speak Irish; to obtain fluency in our national language; and to experience the diverse aspects of Irish culture.


I have to congratulate everyone who makes an attempt to speak our national language. The Irish language will be strengthened, on the island of Ireland, if we keep that up and, of course, the best way to bring the language and culture to the next generation is to speak it and learn it.  It is important that we add to our language and add to our culture, our music and our heritage and that we celebrate, preserve and promote it.


As Cardinal John Henry Newman said once:


“No person could ever achieve anything if he waited until he was able to do it so well that no person could fault him.”


We could say the same thing about our competitors, who bring us so much joy and gladness at Réalt Uladh.  They take their opportunities and they do their very best.  I heartily welcome them, because without them we would have no Réalt Uladh.


A special thanks must go to those who sponsored the perpetual cups and to our sponsors: Foras na Gaeilge, Óige na Gaeltachta and Údarás na Gaeltachta.


Sincere thanks also to the parents, teachers, leaders, adjudicators, competition presenters and stewards. Thanks also to Paul Hannigan (President of LyIT) who provides the venue; Damien Blake (Web Design); RTÉ Raidió na Gaeltachta; Photographers; Newspapers and to Siobhán Ó Bradaigh from Cúla 4, who provides an item for the children. To everyone who helps in one way or another on the day, I say “Go raibh míle maith agaibh”!        I wish you all every success in your endeavours.


I hope that you get satisfaction, enjoyment and fun from every minute of Réalt Uladh.  That is the best sign that Réalt Uladh was a success.  


Caitlín Conluain

Stiúrthóir Réalt Uladh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalt Uladh 2014